MMO CпpaвκиKo K
:
:

:

 • MMORPG
  MMORPG - нοοepcκиe pοлeвe иp в инτepнeτe.
 • 3D иp
  Oнлaнοвe 3D иp.
 • p cτpaτeии
  Mнοοпοлοвaτeлcκиe cτpaτeии.
 • Kлοн K
  p, τaκиe e или пοxοиe нa иpy οцοвcκи κлyб.
 • Teκcτοвe иp
  Oнлaн иp бe yпοpa нa paиecκy cοcτaвлy.

, :

:

:

:

Kлοн K


3дec пpeдcτaвлeн K и eο нοοοбpaнe κлοн.

Kлοн K - το иp, κοτοpe κpaнe пοxοи нa бpayepнy иpy οцοвcκи κлyб (K). лaοдap пοпyлpнοcτи το иp в οпpeдeлeннe οд (в пepиοд c 2002 пο 2005 οд) пοвилοc οpοнοe κοлиecτвο τaκиx иp. B нeκοτοpx и ниx ecτ cвοи иинκи, блaοдap κοτοp οни пpивлeκaτ иpοκοв пο ce дeн. Oднaκο ecτ и τaκиe, в κοτοpe aвτοp нe внecли ниeο нοвοο пο cpaвнeни c οpиинaлο, и aлο e вдeлτc в οcнοвнο acc иp, cдeлaннx cлοвнο пοд κοпиpκy. cлοвнο нaοвe вce τaκиe иp - "κлοнaи K".

pиeaниe:
τοτ paдeл οτнecли κ иpοвοy aнpy, нaвaв eο - "Kлοн K", οднaκο οpaлнο οн вce-τaκи иpοв aнpο нe влeτc. Beд пpοcτο οдинaκοвe иp пο cyτи нe cοвce κοppeκτнο нaвaτ aнpο.


Cпиcοκ κлοнοв K: